Trích từ Dân Chúa

Ơn toàn xá hay đại xá là ơn gì?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/on-toan-xa-hay-dai-xa-la-on-gi/