Trích từ Dân Chúa

Hồng y là ai và có chức năng gì? (2)

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/hong-y-la-ai-va-co-chuc-nang-gi-2/