Trích từ Dân Chúa

Hình phạt hỏa ngục dành cho ai?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/hinh-phat-hoa-nguc-danh-cho-ai/