Trích từ Dân Chúa

Giáo Hội Cần Thiết Cho Phần Rỗi Của Con Người Ra Sao?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/giao-hoi-can-thiet-cho-phan-roi-cua-con-nguoi-ra-sao/