Trích từ Dân Chúa

Đạo Thiên Chúa Giáo hay Đạo Công Giáo?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/dao-thien-chua-giao-hay-dao-cong-giao/