Trích từ Dân Chúa

Có nơi nào là hỏa ngục không, và ở đâu?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/co-noi-nao-la-hoa-nguc-khong-va-o-dau/