Trích từ Dân Chúa

Có cần ghi danh vào Cộng đoàn Việt Nam mới được sinh hoạt không?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/co-can-ghi-danh-vao-cong-doan-viet-nam-moi-duoc-sinh-hoat-khong/