Trích từ Dân Chúa

Thiên Thần Bản Mệnh (2)

Anthony Lê

Nói về vai trò của Thiên Thần Bản/Hộ Mệnh, lược qua hai sách Cựu và Tân Ước, chúng ta tìm đọc được những đoạn sau:

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" (Máthêu 18:10).

"Nào tất cả các vị (thiên thần) đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?" (Do Thái 1:14).

"Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi;.. ." (Xuất Hành 32:34).

"Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người" (Thánh Vịnh 34:8).

"Đang khi trận chiến diễn ra ác liệt, thì quân địch thấy trên trời xuất hiện năm nhân vật lẫm liệt oai phong, cỡi ngựa ngậm hàm thiết vàng, chỉ huy quân Do thái" (2 Macabê 10:29).

"Ông Ma-ca-bê và các chiến hữu nghe biết ông Ly-xi-a đến công hãm các pháo đài, liền cùng với dân khóc than kêu cầu Đức Chúa, xin Người sai một sứ giả kịp thời đến cứu Ít-ra-en" (2 Macabê 11:6).

"Vậy giờ đây, lạy Chúa Tể ngự trên trời, xin kịp thời phái sứ thần đến đi trước chúng tôi, gieo sợ hãi và kinh hoàng cho địch quân" (2 Macabê 15:23).

Guardian-Angel2.jpg

Guardian Angel

Lời Nguyện (Việt Ngữ):

Hỡi vị Thiên Thần của Thiên Chúa, hỡi vị Thiên Thần Hộ Mệnh kính yêu của con ơi,
qua Ngài mà Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con nơi đây,
xin hãy ở lại bên con ngày hôm nay,
để soi sáng và bảo vệ con, để cai trị và hướng dẫn con, Amen.

Prayer (Anh Ngữ):

Angel of God, my Guardian dear,
to whom His love commits me here,
ever this day be at my side,
to light and guard, to rule and guide, Amen.
Angele Dei (La Tinh)
Ángele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi,
rege et gubérna.
Amen.

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/luu/thien-than-ban-menh-2/