Trích từ Dân Chúa

Quỷ Nhập Tu Viện

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Mục Lục

Phần Một

 1. Những hiện tượng lạ kỳ
 2. Quỷ phá phách
 3. Ma hiện và mất trọng lực
 4. Nhiều hiện tượng khác
 5. Cháy nhà
 6. Trừ quỉ
 7. Nhào lộn
 8. Những lần trừ quỉ tiếp tục và những hiện tượng mới
 9. Khủng hoảng tái xuất hiện
 10. Cuộc tĩnh tâm 1925
 11. Tai biến lại bắt đầu
 12. Những xao xuyến mới của chị Maria Diện
 13. Kết luận

Phần Hai

 1. Nữ tu Maria Diện
 2. Thiết lập đệ tử viện
 3. Với thánh nữ Catherine de Sienne
 4. Với Chúa
 5. Khúc quanh nguy hiểm
 6. Tu viện Hữu Lễ
 7. Chị giáo tập
 8. Huấn luyện nhà tập, bịnh và qua đời

Lm Nguyễn Huy Tưởng

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/luu/quy-nhap-tu-vien/