Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 11/17)

Đài Chân Lý Á Châu

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Quý vị cần cài Adobe Flash để nghe.

30/11/2017

Download

29/11/2017

Download

28/11/2017

Download

27/11/2017

Download

25/11/2017

Download

24/11/2017

Download

23/11/2017

Download

22/11/2017

Download

21/11/2017

Download

20/11/2017

Download

18/11/2017

Download

17/11/2017

Download

16/11/2017

Download

15/11/2017

Download

14/11/2017

Download

13/11/2017

Download

11/11/2017

Download

10/11/2017

Download

9/11/2017

Download

8/11/2017

Download

7/11/2017

Download

6/11/2017

Download

4/11/2017

Download

3/11/2017

Download

2/11/2017

Download

1/11/2017

Download

Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 10/17 | Tháng 9/17 | Tháng 8/17 | Tháng 7/17 | Tháng 6/17 | Tháng 5/17

URL: http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-1117/