Trích từ Dân Chúa

Nguyễn Trường Tộ hiến kế dụng Tây chặn Tầu để bảo vệ Biển Đông Việt Nam

Nguyễn Thanh Giang

URL: http://danchuausa.net/luu/nguyen-truong-to-hien-ke-dung-tay-chan-tau-de-bao-ve-bien-dong-viet-nam/