Trích từ Dân Chúa

Muối cho Đời

Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

SaltoftheEarth.jpg

Muối Cho Đời (Salt of the Earth)
Ki-tô giáo và giáo-hội Công giáo trước thềm ngàn năm mới

+ĐHY Joseph Ratzinger
Trao-đổi với Peter Seewald
Người dịch: Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

Phong-trào Giáo-dân Việt-nam Hải-ngoại ấn-hành với phép của DVA tháng 7 năm 2005

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Về con người

Chương II: Những vấn-đề của giáo-hội Công giáo

Chương III: Trước thềm thời-đại mới

Phạm Hồng-Lam & Trần Hoành

URL: http://danchuausa.net/luu/muoi-cho-doi/