Trích từ Dân Chúa

Một Quan Điểm Công Giáo Về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích

Lm Minh Anh

Trân trọng giới thiệu “A Catholic Perspective on The Purpose Driven Life” (Một Quan Điểm Công Giáo về Tác Phẩm Sống Theo Đúng Mục Đích), một tập sách đáng tin cậy của một Linh mục Công giáo, Cha Joseph M. Champlin, nói về tác phẩm của Mục sư Rick Warren.

MotQuanDiemCG2.jpg

Tác giả: Lm Joseph M. Champlin
Người dịch: Lm Minh Anh (Gp. Huế)

Tập sách 106 trang, Nxb. Catholic Book Publishing Corp., New Jersey, 2006 - với Imprimatur của ĐGM Thomas J. Costello, Tổng Đại Diện giáo phận Syracuse, New York.

Khi viết quyển sách, năm 2006, Cha Joseph M. Champlin đã thi hành tác vụ hơn 50 năm. Ngài thuộc giáo phận Syracuse, New York, là cha sở cựu của Nhà thờ Chánh tòa giáo phận ấy. Hiện nay, ngài giúp mục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Warners, New York.

Lm Minh Anh

URL: http://danchuausa.net/luu/mot-quan-diem-cong-giao-ve-tac-pham-song-theo-dung-muc-dich/