Trích từ Dân Chúa

Marcel Văn (mục lục)

Dân Chúa

marcelvan.jpg

Tự Thuật, Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, CSsR
Marcel Văn bên tượng thánh Têrêsa, Les Amis de Van (Hội Bạn Thầy Văn)
Lời cầu nguyện dâng nước Việt Nam cho Chúa, Marcel Văn
Người Đầy Tớ Chúa: Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn (1928-1959), cuuthe.com
Tình Yêu Biết Tôi, Daniel-Ange
Tình Yêu Không Thể Chết! Phần đọc sách của Radio Veritas Asia

    Nghe phần
  1. Phần thứ nhất (1928-1935): Cuộc đời ấu thơ: những năm ánh sáng
  2. Phần thứ hai (1935-1940): Cuộc đời lang bạt
  3. Phần thứ ba (1940-1942): Sức mạnh tuổi ấu thơ
  4. Phần thứ tư (1942-1954): Tình yêu không giới hạn
  5. Phần thứ năm (1954-1959): Tình yêu không chết

URL: http://danchuausa.net/luu/marcel-van-muc-luc/