Trích từ Dân Chúa

'Ai Sống Theo Sự Thật Thì Đến Cùng Ánh Sáng'

Chiara Lubich

Trích nguoitinhuu.com

“Sống” sự thật là gì? Ta “học” biết sự thật; ta nói sự thật… Nhưng Ðức Giê-su thì “sống” sự thật. Bao giờ mà Ðức Giê-su chẳng làm ta ngạc nhiên.

Đến như Ni-cô-đê-mô, một bậc thầy trong dân Do Thái và là một thành viên của Thượng Hội Đồng, cũng phải một phen sửng sốt. Ông đến hỏi Ðức Giê-su làm thế nào để vào Nước Thiên Chúa. Ðức Giê-su trả lời rằng phải tái sinh, nghĩa là ông phải chấp nhận sự sống mới mà Ðức Giê-su đã mang đến thế gian và hãy để cho mình được sự sống ấy biến đổi tự bên trong cho đến khi trở thành con Thiên Chúa và có như vậy mới vào được thế giới của Người. Ơn cứu độ là hồng ân từ Trên Cao, hơn là một thành quả do công lao của con người.

Ni-cô-đê-mô đến với Ðức Giê-su ban đêm, trong bóng tối, khi ra về tràn đầy ánh sáng.

“Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”

Lời Sống này là một mời gọi hãy hành động theo sự thật, phù hợp với Phúc Âm. Lời ấy yêu cầu ta hãy là những người “đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông” (Gc 1,22; xem 1 Ga 3,18). Một trong những vị giáo phụ, Hilaire, giám mục Poitiers, nói rằng “trong Lời Chúa chẳng có điều nào mà không thể đem ra sống: tất cả những gì được nói ra trong đó đều cần phải thực hành. Lời Chúa là những mệnh lệnh” (PL 9,295).

Ðức tin và đời sống luân lý của ta liên hệ chặt chẽ với nhau.

Nơi Ðức Giê-su, như cuộc đàm đạo của Người với Ni-cô-đê-mô cho thấy rõ, ánh sáng, sự sống và tình yêu mà Người sống đều khăng khít với nhau. Với những ai đón nhận Người và nhờ ở trong Người mà trở thành con cái Thiên Chúa thì cũng không khác đi được. Một giáo phụ khác, Clemente thành Alexandria, đã viết: “Ai vâng phục Chúa và vì Người mà sống cuộc sống theo Kinh Thánh thì sẽ được biến đổi toàn diện theo hình ảnh của Thầy: người đó sẽ sống như Thiên Chúa trên thế gian này” (PG 9,539C).

Sự nhất quán đó cũng đòi buộc ngay cả những người không tuyên xưng một niềm tin tôn giáo nào cả. Những xác tín sâu xa nhất mà lương tâm họ ra lệnh, đòi hỏi phải được chuyển hóa thành hành động.

“Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”

Kết quả của việc sống theo sự thật là đến cùng ánh sáng, “đón nhận Ðức Ki-tô”. Ðức Giê-su đã hứa với ta: “Ai yêu mến Thầy… thì Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21). Người là “ánh sáng thật” (Ga 1,9).

Nhưng kết quả của việc sống theo sự thật cũng là chứng tá chiếu giãi ra và vào trong môi trường xã hội ta sống và làm việc. Ðức Giê-su đã nói như vậy khi Người mời gọi ta hãy chiếu giãi ánh sáng “trước mắt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Một cuộc sống nhất quán hùng hồn hơn mọi bài diễn văn. Điều con cái yêu cầu nơi cha mẹ là lời nói phải đi đôi với việc làm: chúng muốn cha mẹ hòa hợp nên một, quyết tâm duy trì và củng cố sự hòa hợp trong gia đình. Công dân mong đợi sự nhất quán nơi những lãnh tụ chính trị đã được bầu lên: họ phải giữ đúng lời hứa khi vận động tranh cử, chăm lo thực hiện lợi ích chung, ngay chính trong việc quản lý nguồn tài chính. Học sinh thì đòi hỏi thầy giáo nhất quán trong nghĩa vụ giảng dạy và giáo dục. Chân thực, minh bạch, có năng lực là những yếu tố được đòi hỏi nơi những người hoạt động trong kinh doanh, trong các nghề nghiệp, và trong mọi loại công việc.

Xã hội còn được xây dựng và cải thiện qua việc làm chứng về sự nhất quán giữa những lý tưởng ta rao truyền với những chọn lựa ta thực hiện mỗi ngày trong thực tế.

“Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”

Ðây là kinh nghiệm của những người như Nelson Mandela, đã kiên vững trong việc theo đuổi quyền bình đẳng, phải chịu rất nhiều năm gian khổ trong tù, để rồi thành công trong cương vị lãnh đạo quốc gia, và của những người như Martin Luther King, đã trả giá bằng chính mạng sống của mình để sống điều mình xác tín.

Ðây cũng là kinh nghiệm của nhiều con người nam nữ vô danh nhưng không kém chân thực và anh dũng trong những chọn lựa của mình. Chẳng hạn như trường hợp người chủ một doanh nghiệp nhỏ kia bị đòi hỏi đút lót để được trúng thầu cung cấp hàng. Ông chọn giữ đúng các nguyên tắc của mình. Ðó là một quyết định khó khăn, vì ông thực hiện quyết định đó với ý thức rất rõ rằng nếu cứ sống chân thực thì sẽ có nguy cơ bị mất nhiều mối bán hàng. Y như rằng chuỗi cửa hàng nhận bán sản phẩm của ông liền ngưng đặt hàng, đẩy công việc kinh doanh của ông đến bờ vực phá sản. Tuy nhiên vài tháng sau, chuỗi cửa hàng ấy buộc phải đảo ngược quyết định này bởi vì có rất nhiều khách hàng phàn nàn khi không còn tìm thấy những sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ đó ở trên kệ. Một lối sống nhất quán đã được tưởng thưởng.

Chiara Lubich
Đan Quang Tâm dịch

URL: http://danchuausa.net/luu/ai-song-theo-su-that-thi-den-cung-anh-sang/