Trích từ Dân Chúa

Cơ Sở Truyền Thông Dân Chúa

Dân Chúa

Dân Chúa Mỹ Châu

Chủ Nhiệm: Lm Nguyễn Ðức Việt-Châu, SSS
Chủ Bút: Lm Bình Giang, SSS
Tổng Thư Ký: Ông Ðỗ La Lam
Thư Ký: Phạm Long
Thủ Quỹ: Nguyễn Vũ Thùy-Linh

Cơ Sở Truyền Thông Dân Chúa
PO Box 1419 Gretna, LA 70053-5440, USA
Phone: (504) 392-1630
Email: danchuausa@yahoo.com

Dân Chúa Âu Châu

Chủ Nhiệm: Lm Bùi Thượng Lưu
Phụ Tá Chủ Nhiệm: Lm Đào Văn Thạnh
Chủ Bút: Ông Đỗ Đức Thống
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thị Hường
Pfizerstr 5, D70184 Stuttgart - Germany
Tel: (0711) 23 69 093
Fax: (0711) 23 61 320
Email: DanChuaAuChau@t-online.de

Dân Chúa Úc Châu

Chủ Nhiệm: Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ Bút: Lm James Võ Thanh Xuân
Phụ Tá Chủ Bút: Uyên Lan
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh FMA
715 Sydney Rd. Brunswick, Vic 3056
Mobile: 0412 560 445
Fax: (03) 9386-3326;
Email: danchuauc@catholic.org
hay: quangsdb@yahoo.com

Tôn Chỉ & Mục Ðích

Mục Ðích: Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn Chỉ: Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

  1. Phát triển đời sống Ðức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
  2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
  3. Bảo tồn và phát huy Văn Hoá Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công Giáo.
  4. Cổ võ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Ðạo đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới.

URL: http://danchuausa.net/luu/about-us/