Trích từ Dân Chúa

6. Bộ Giáo dục Công giáo về Chủng viện

Lm Peter Vũ Chương

(Tài liệu)

“Linh mục ngày nay xuất thân từ Chủng viện nên phải có các đức tính nhân bản vững chắc, một đời sống tu đức mạnh, có khả năng rộng rãi về thần học và nhạy cảm về phương diện mục vụ.

Để được như thế, cần có các nhà giáo dục đầy đủ khả năng và là những bậc thầy đích thực và là chứng nhân tại các chủng viện”.

(ghi ngày 18/9/1994)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

URL: http://danchuausa.net/linh-muc-ngai-la-ai/6-bo-giao-duc-cong-giao-ve-chung-vien/