Trích từ Dân Chúa

5. Tuyển chọn kỹ lưỡng các chủng sinh

Lm Peter Vũ Chương

“Hãy tuyển chọn kỹ lưỡng các chủng sinh vì tình trạng khó khăn hiện nay của đất nước không thiếu những người trẻ muốn xin gia nhập chủng viện như một phương thế để tiến thân trong xã hội. Vì thế cần phải phân biệt kỹ lưỡng xem ai là người có ơn gọi đích thực sống đời linh mục”.

(Đức Gio-an Phao-lô II với các Giám mục Haiti ngày 18/3/1994)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

URL: http://danchuausa.net/linh-muc-ngai-la-ai/5-tuyen-chon-ky-luong-cac-chung-sinh/