Trích từ Dân Chúa

1. Giá trị Bí tích của chức Giám mục

Lm Peter Vũ Chương

Hiến chế ánh sáng muôn dân của Công Đồng Chung Va-ti-ca-nô II giúp chúng ta hiểu bản chất và nhiệm vụ của Giám mục trong Giáo hội, khi khẳng định rằng :

Chúa Giê-su Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha không ngừng hiện diện trong trong Cộng đoàn Các Chủ Chăn của Ngài.

Trong ba nhiệm vụ của các Giám mục, trước hết là nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa cho mọi người, với quyền năng cứu độ của Chúa Giê-su Kitô Phục sinh vinh hiển hoạt động qua các Giám mục. Do đó, công tác loan truyền Tin mừng của các vị là tuyệt diệu.

Lời rao giảng của các Giám mục kéo dài lời rao giảng Tin mừng Chúa Giê-su và là chính lời Chúa Giê-su dạy dỗ tín hữu trong chức Thừa tác.

Ngoài ra, qua các Giám mục và qua các cộng sự viên của các Giám mục, Chúa Kitô trao ban các bí tích lòng tin cho tín hữu qua chức vụ là Cha của các vị. Chúa Kitô khiến cho nhiều người được trở thành chi thể của Thân mình Ngài, qua việc tái sinh thiêng liêng. Chức làm cha tinh thần ấy hiện thực đặc biệt qua Bí tích rửa tội khiến cho tín hữu được tái sinh trong Chúa Kitô.

Với sự khôn ngoan và cẩn trọng các Giám mục, Chúa Kitô hướng dẫn Dân của thời Tân Ước hành hương tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Chính Chúa Kitô ban cho các vị Giám mục sự khôn ngoan và cẩn trọng đó.

Tuy hoạt động qua các Giám mục, nhưng Thiên chúa không hủy bỏ các hạn hẹp và bất toàn của các vị. Các hạn hẹp và các bất toàn ấy phát xuất từ điều kiện là con người được diễn tả trong tính tình cùng cách hành sử, nhưng còn do tùy thuộc các điều kiện lịch sử và văn hóa.

Ngay các Tông đồ được tuyển chọn cũng là những người nhiều khuyết điểm. Trong các năm Chúa Giê-su rao giảng, các vị tranh giành ảnh hưởng với nhau. Rồi khi Chúa Giê-su bị bắt, họ lại bỏ Ngài mà trốn hết.

Sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã sống hiệp thông trong lòng tin và lòng mến. Nhưng điều đó không có nghĩa là các vị không còn có các hạn hẹp với điều kiện làm người nữa. Điển hình là vụ Thánh Phao-lô khiển trách cách hành sử của Thánh Phê-rô đối với các tín hữu Kitô gốc ngoại giáo vì nhu nhược nghe lời xúi bậy và chịu sức ép của các Kitô gốc Do thái nên Phê-rô đã tránh không dùng bữa với các anh chị em Kitô gốc ngoại giáo.

Và chính Thánh Phao-lô cũng cho thấy Ngài không phải là người dễ tính mặc dù đạo đức tràn đầy.

Chúa Thánh Thần và lòng tin Thánh nhân cũng đã xung khắc mạnh với Barnabê.

Chúa Giê-su cũng biết thế nhưng Ngài vẫn chọn lựa và vẫn hoạt động qua các con người bất toàn ấy để cho sức mạnh ơn thánh của Ngài chiến thắng sự yếu hèn của các vị.

Tuy nhiên, các bất toàn thiếu sót hay tội lỗi của các Giám mục có thể gây thiệt hại cho các cộng đoàn Dân Chúa. Do đó mọi tín hữu phải cầu nguyện cho các vị.

Nhưng, mặt khác, cũng không nên quên là trong lịch sử Giáo hội xưa nay đã có rất nhiều Giám mục thánh thiện. Các vị như những bông hoa đẹp tươi nở trong ngôi vườn Giáo hội là Dân riêng mới của Chúa.

* * *

Tính chất bí tích của chức Giám mục đã chỉ được phát triển từ Công đồng chung Va-ti-ca-nô II.

Để đưa ra khẳng định như thế, Giáo hội đã dựa trên truyền thống và xác định các lý do minh chứng cho thấy việc tấn phong Giám mục là một Bí tích. Thực thế, việc tấn phong này ban cho vị Giám mục khả năng là Thầy, đại diện Chúa Kitô, là chủ chăn và là Thượng Tế, và hành động nhân danh Chúa Kitô. Đàng khác, lễ nghi tấn phong là lễ nghi cử hành bí tích. Ơn của Chúa Thánh Thần được ban qua lễ nghi đặt tay và qua lời thánh hiến, do đó gây dấu ấn bí tích nơi người được tấn phong...

Hiệp nhất với Chúa Kitô và được sức hoạt động của Chúa Thánh Thần, việc tấn phong Giám mục tiếp tục sinh hoạt của các Tông đồ.

Việc phong chức linh mục cũng tương tự như thế: nó khiến cho các linh mục trở thành các cộng sự viên của các Giám mục. Sự gắn bó hiệp thông của các linh mục và các phó tế với các Giám mục, của các Giám mục với nhau và với Đức Giáo hoàng diễn tả độ cao sự hiệp nhất của toàn thể Giáo hội, Cộng đồng của Tình thương.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 7/10/1992)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

URL: http://danchuausa.net/linh-muc-ngai-la-ai/1-gia-tri-bi-tich-cua-chuc-giam-muc/