Trích từ Dân Chúa

Bài giảng cảm động của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Phục Sinh 2017

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/la-vang/bai-giang-cam-dong-cua-duc-thanh-cha-trong-thanh-le-phuc-sinh-2017/