Trích từ Dân Chúa

Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)

Dân Chúa

Kinh Kính Mừng (lời và minh họa)Kính mừng Maria

đầy ơn phước

Đức Chúa Trời ở cùng Bà,

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,

và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,

cầu cho chúng con là kẻ có tội,

khi này và trong giờ lâm tử.

Amen.

URL: http://danchuausa.net/kinh-nguyen/kinh-kinh-mung-loi-va-minh-hoa/