Trích từ Dân Chúa

Ý thức về ơn gọi và sứ mạng của người kitô hữu

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Bài giảng của Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT trong đêm Hiệp Thông Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Công Lý tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigòn ngày 14/12/2008.

- Gioan: một chứng nhân tuyệt vời. Chúng ta có dám theo gương của ông Gioan tẩy giả để làm chứng cho Chúa không? ...

Nghe 24:42 | Download

81208ChaKhai-luloa.jpg


Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/y-thuc-ve-on-goi-va-su-mang-cua-nguoi-kito-huu/