Trích từ Dân Chúa

Video: Văn nghệ bỏ túi mừng bổn mạng Cha Bề Trên

Thái Hà

THÁI HÀ 22.9.08 -- Văn nghệ bỏ túi mừng bổn mạng Cha Bề Trên Matthêu Vũ Khởi Phụng.

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-van-nghe-bo-tui-mung-bon-mang-cha-be-tren/