Trích từ Dân Chúa

Video: Lời Kể Của Một Thiếu Niên Bị Công An Tỉnh Quảng Bình Bắt

CTV CSsR

Vụ Nhà thờ Tam Tòa : Em Hoàng Văn Tuấn bị công an Quảng Bình bắt ngày 20/7/09 vừa được thả.

CTV CSsR

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-loi-ke-cua-mot-thieu-nien-bi-cong-an-tinh-quang-binh-bat/