Trích từ Dân Chúa

Video: Gx Văn Hạnh cầu nguyện hiệp thông với nỗi đau của Tam Tòa

CTV Văn Hạnh

Gx Văn Hạnh cầu nguyện hiệp thông với nỗi đau của Tam Tòa

CTV Văn Hạnh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-gx-van-hanh-cau-nguyen-hiep-thong-voi-noi-dau-cua-tam-toa/