Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo phận Vinh mừng Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Lên Trời - cầu nguyện cho Tam Tòa

Nganfo2009

VINH 15.8.09 -- Giáo phận Vinh mừng Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Lên Trời - cầu nguyện cho Tam Tòa

Phần 1


Phần 2

Nganfo2009

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-phan-vinh-mung-le-quan-thay-duc-me-len-troi-cau-nguyen-cho-tam-toa/