Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội không bạo động, không nổi dậy nhưng Giáo Hội chỉ đòi chân lý, đòi công bình

CTV CSsR

CTV CSsR

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-hoi-khong-bao-dong-khong-noi-day-nhung-giao-hoi-chi-doi-chan-ly-doi-cong-binh/