Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo dân đến cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ nêu ý kiến

Minh Đức

Ý kiến của một cụ bà cao tuổi phát biểu tại Tòa Khâm Sứ, với lý luận rất sắc bén...
02:41

Minh Đức

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-dan-den-cau-nguyen-tai-toa-kham-su-neu-y-kien/