Trích từ Dân Chúa

Video cuộc xuống đường tại Xã Đoài ngày 2.8.2009 đòi công an thả nạn nhân Tam Tòa

Nguyễn Ngân

cuộc xuống đường tại Xã Đoài ngày 2.8.2009 đòi công an thả nạn nhân Tam Tòa

Nguyễn Ngân

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-cuoc-xuong-duong-tai-xa-doai-ngay-282009-doi-cong-an-tha-nan-nhan-tam-toa/