Trích từ Dân Chúa

Video Công an chận xe không cho vào Thái Hà sáng 21.9.08

Thái Hà

Thái Hà sáng 21.9.08


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-cong-an-chan-xe-khong-cho-vao-thai-ha-sang-21908/