Trích từ Dân Chúa

Video: Con cái giáo phận Vinh quy tụ tại Đền Đức Mẹ HCG - DCCT Sài Gòn cầu nguyện cho gx. Tam Tòa

CTV Vinh

Tối 9.8.2009 -- Con cái giáo phận Vinh quy tụ tại Đền Đức Mẹ HCG - DCCT Sài Gòn cầu nguyện cho Giáo Xứ Tam Tòa

CTV Vinh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-con-cai-giao-phan-vinh-quy-tu-tai-den-duc-me-hcg-dcct-sai-gon-cau-nguyen-cho-gx-tam-toa/