Trích từ Dân Chúa

Video Chính quyền khởi công xây dựng công viên tại linh địa Đức Bà 25.9.08

Thái Hà

/div>


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-chinh-quyen-khoi-cong-xay-dung-cong-vien-tai-linh-dia-duc-ba-25908/