Trích từ Dân Chúa

Video biến cố Đồng Chiêm

Anthony Mary

Thánh Giá bị đập tan tành


Cờ Tang và Thánh Giá bằng Tre được dựng lại chỗ Thánh Giá bị đập phá


Kinh Hòa Bình cùng màu tang chế tại Gx Đồng Chiêm chiều 06.01.2010


Những video clip khác http://www.youtube.com/anthonymarylong

Anthony Mary

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-bien-co-dong-chiem/