Trích từ Dân Chúa

Trưởng Ban Tôn Giáo Nhà Nước tuyên bố: “Không có vấn đề trả lại” là nói ngược lại Pháp Lệnh Tôn Giáo!

VietCatholic

VietCatholic News (Thứ Năm 03/01/2008)

Trưởng Ban Tôn Giáo Nhà Nước khẳng định “Không có vấn đề trả lại”... là ngược với Pháp Lệnh Tôn Giáo!

Xin mời vào đây
đọcnghe phỏng vấn của BBC với ông Nguyễn Thế Doanh
Ngày đầu năm: Lm Trần Công Nghị phỏng vấn Đức TGM Ngô Quang Kiệt về những sự kiện liên quan tới Tòa Khâm Sứ

80103Doanh.jpg

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Nhà nước Việt Nam, trả lời với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng 1 năm 2008 như sau:

"Thực ra là không có vấn đề trả lại, tức là ‘của anh hay của tôi’ nên về phía các tôn giáo hay dùng từ ‘trả lại’ tạo sự không thông cảm được với nhau. Không có chuyện đòi lại, trả lại… Từ khi có Luật đất đai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý và nhà nước, căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực sự của nhân dân và quỹ đất, cấp đất cho nhân dân, các tổ chức để sử dụng ổn định, lâu dài."

Chúng tôi đề nghị ông Trưởng Ban Tôn giáo nên đọc lại vài văn bản sau đây, do chính Ban Tôn giáo chỉ thị cho các cấp quan chức địa phương “phải trả lại... Nơi thờ tư của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại…”.

- Hướng Dẫn số 500 HD/TGCP, ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 379/TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ: “Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại... Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì Chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định”.

- Thông tư 01/1999/TT-TGCP ngày 16 tháng 06 năm 1999 của Ban tôn giáo Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị Định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, nhấn mạnh: “Không để cơ sở thờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo”.

- Điều 26 Pháp Lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, ngày 18 tháng 06 năm 2004, ghi rõ ràng: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó”.

Lời tuyên bố của ông Trưởng Ban Tôn giáo Nhà nước rõ ràng trái ngược với Luật pháp và những Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “phải trả lại” nhà đất và các cơ sở của các tôn giáo.

Chúng tôi xác tín rằng các quan chức Nhà nước phải là thành phần nêu gương thực thi công lý triệt để đúng sự thật với một lòng quảng đại yêu thương và phục vụ người dân. Tài sản của nhân dân thì phải hoàn trả lại cho nhân dân. Hãy trả lại tài sản của các tôn giáo. Như thế mới đúng nghĩa là “công bằng” của một xã hội Việt Nam “văn minh, tiến bộ” biết thực thi "công lý".

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/truong-ban-ton-giao-nha-nuoc-tuyen-bo-khong-co-van-de-tra-lai-la-noi-nguoc-lai-phap-lenh-ton-giao/