Trích từ Dân Chúa

Tòa Khâm Sứ sau khi Thánh Giá được dựng lên

Thẳng Tiến

Tòa Khâm Sứ sau khi Thánh Giá được dựng lên ngày 25.01.2008

80125ThanhGia10.jpg

Xem tập hình

Thẳng Tiến

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/toa-kham-su-sau-khi-thanh-gia-duoc-dung-len/