Trích từ Dân Chúa

Thư phản đối của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Lm Đinh Hữu Thoại, DCCT

TP HCM, ngày 21 tháng 1 năm 2010

100121DCCT.jpg

Lm Đinh Hữu Thoại, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-phan-doi-cua-dong-chua-cuu-the-viet-nam/