Trích từ Dân Chúa

Thư Hiệp Thông của Giáo Phận Hải Phòng

+GM Giuse Vũ Văn Thiên

Hải Phòng ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919haiphong.jpg

(đóng dấu và ký tên)

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám Mục Hải Phòng

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-hiep-thong-cua-giao-phan-hai-phong/