Trích từ Dân Chúa

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh gửi Thư Hiệp Thông với Đồng Chiêm

Lm Phêrô Trần Phúc Chính

Xã Đoài, ngày 10 tháng 1 năm 2010

100110gpvinh.jpg

Lm Phêrô Trần Phúc Chính

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/linh-muc-doan-giao-phan-vinh-gui-thu-hiep-thong-voi-dong-chiem/