Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh công an và chính quyền đến quay phim chụp ảnh tại Tòa Khâm Sứ

VietCatholic

Hà Nội 29.01.2008 -- Hình ảnh công an và chính quyền đến quay phim chụp ảnh tại Tòa Khâm Sứ

80129-104.jpg

Xem tập hình

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-anh-cong-an-va-chinh-quyen-den-quay-phim-chup-anh-tai-toa-kham-su/