Trích từ Dân Chúa

Giáo dân tiếp tục cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ tối Chúa Nhật 13.01.2008

VietCatholic

80113KhamSu03.jpg

Xem tập hình Giáo dân tiếp tục cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ tối Chúa Nhật 13.01.2008

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/giao-dan-tiep-tuc-cau-nguyen-truoc-toa-kham-su-toi-chua-nhat-13012008/