Trích từ Dân Chúa

ĐGM FX Nguyễn Văn Sang, GP Thái Bình thăm Thái Hà 4.9.08

Thái Hà

THÁI HÀ 4.9.08

Hình ảnh
Bấm vào hình để coi toàn tập
Video


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/dgm-fx-nguyen-van-sang-gp-thai-binh-tham-thai-ha-4908/