Trích từ Dân Chúa

Công an đuổi, đánh, bắt người và cảnh giáo dân tiến vào sân Tòa Khâm Sứ

Thẳng Tiến

Hình ảnh nóng: Tòa Khâm Sứ 25.1.08

Công an đuổi, đánh, bắt người và cảnh giáo dân tiến vào sân Tòa Khâm Sứ.

80125KhamSu3020.jpg

Xem tập hình

Thẳng Tiền

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/cong-an-duoi-danh-bat-nguoi-va-canh-giao-dan-tien-vao-san-toa-kham-su/