Trích từ Dân Chúa

Ngày 8 tháng 1: Kính Thánh Apollinaris Claudius

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (08/01/2006) -- Thánh Apollinaris là một nhà hùng biện, Giám mục thành Hierapolis thuộc xứ Phrygia vào thế kỷ thứ hai. Ngài nổi danh là một nhà hùng biện tài ba khi tranh luận với những nhóm lạc giáo thời bây giờ vì những lý luận của nhóm này dựa trên lý thuyết của người ngoại giáo.

Ngài đã viết hai cuốn sách chống lại lý luận của người Do thái, năm cuốn sách chống lại lý thuyết người ngoại giáo, và hai cuốn đề cao “Sự Thật”. Năm 177 ngài xuất bản một sách rất hùng hồn “Biện giải” (Apologia) về người Công giáo gởi đến Marcus Aurelus và nhắc nhở Hòang Ðế về kinh nghiệm của “Ðoàn quân Viễn chinh” vì đã nhờ vào những lời cầu nguyện mà đã chiến thắng được quân của Quadi.

Người ta không biết rõ ngày qua đời của thánh nhân, nhưng có lẽ dưới thời Hoàng đế Marcus Aurelus. Những sách của ngài viết đều thất lạc không còn một bản nào lưu hành lại cho hậu thế.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-8-thang-1-kinh-thanh-apollinaris-claudius/