Trích từ Dân Chúa

Ngày 31 tháng 8: Kính Thánh Raymond Nonnatus

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (31/08/2005) -- Thánh Raymond Nonnatus là một tu sĩ dòng “Đức Mẹ Thương Xót”. Tôn chỉ của dòng này là quyên góp tiền bạc để chuộc những Kitô hữu bị quân Hồi giáo bắt giữ làm nô lệ. Nếu khi tu hội không có đủ tiền chuộc thì chính các tu sĩ hy sinh đến làm nô lệ thay thế cho tù nhân chờ có đủ tiền chuộc.

Thánh Raymond đã tự mình đến Tunis làm con tin nô lệ và giúp đỡ an ủi nhưng những tù nhân. Cuộc sống của một tù nhân rất cay nghiệt, nhưng Raymond tỏ ra rất can trường làm cho kẻ thù phải thán phục. Sau khi có đủ tiền chuộc Raymond được tự do trở về Roma và trở thành Bề Trên của nhà dòng. Được Đức Giáo Hoàng gởi đến Paris tiếp xúc với vua thánh Louis để thành lập các đạo Thập Tự quân đi giải phóng Thánh Địa và các Kitô hữu. Cuộc viển chinh này chỉ được thực hiện 10 năm sau.

Trong lúc chờ đợi thì Raymond đã qua đời vào năm 1240 ở Barcelone sau khi được Tòa Thánh phong tước vị Hồng Y.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-31-thang-8-kinh-thanh-raymond-nonnatus/