Trích từ Dân Chúa

Ngày 23 tháng 1: Kính Thánh Ildephonsus

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (23/01/2006) -- Thánh Ildephonsus thuộc gia đình hoàng tộc, sinh tại Toledo. Cha mẹ ngài son sẻ nên đã cầu khấn cùng Ðức Mẹ và ngài được sinh ra đời.

Lớn lên ngài vào tu Dòng Benedictine ở Agalia và sau đó làm viện phụ của tu viện này. Ngài được chọn làm Giám mục Toledo. Ngài liền bỏ trốn, người ta phải đi tìm ngài về và phong chức cho ngài. Trong 10 năm thi hành chức vụ Giám mục ngài tỏ ra là một đấng chủ chăn nhân lành, chăm sóc cẩn thận đoàn chiên. Ngài đã lưu lại nhiều bài giảng xúc tích và nhiều sách rất giá trị về việc tôn kính Ðức Bà Maria. Một trong những sách danh tiếng là quyển “Sự Ðồng Trinh muôn thuở của Ðức Bà Maria”.

Ngài cũng là người bênh vực nhiệt tình ngày lễ kính Ðức Mẹ vào ngày 18 tháng 12 tại Toledo mà ngài gọi là “Những ân huệ của Ðức Trinh Nữ Maria.” Hai phép lạ đã xẩy ra với thánh Ildephonsus. Một lần vào ngày 18 tháng 12 khi ngài vào nhà thờ đọc kinh sáng thì thấy Ðức Mẹ ngồi trên ngai Giám mục và có thiên thần chầu chung quanh, rồi Ðức Mẹ choàng cho ngài một chiếc áo lễ và nói: “Ðây là chiếc áo lễ mà Con Mẹ ban cho con để con mang mỗi khi con dâng lễ kính Mẹ.”

Một phép lạ khác nữa là khi ngài tháp tùng vua Recesvint và khi đang cầu nguyện trong nhà thờ thánh Leocadia, thánh bổn mạng của thành Toledo. Các thánh tích cất giữ trong nhà thờ bị thất lạc. Thánh Leocadia đã chỉ bảo chổ cho ngài nơi thánh tích bị thất lạc và nói với ngài: “Phúc thay cho ngươi, Ildephonsus, ngươi đã hết lòng tôn sùng Nữ Vương của chúng ta, phần thưởng dành cho ngươi thật là lớn lao.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-23-thang-1-kinh-thanh-ildephonsus/