Trích từ Dân Chúa

Ngày 2 tháng 5: Kính Thánh Athanasius

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (02/05/2006) -- Thánh Athanasius sinh tại Alexandria khoảng vào năm 296. Cha mẹ là những Kitô hữu đạo đức. Ngài theo học với Alexander, sau này là Giám mục của Alexandria. Ngài là một học sinh xuất sắc và hết sức thánh thiện. Vào năm 313, Alexander kế vị Achillas làm giáo chủ. Trong khi đó thì Athanasius vào trong sa mạc ẩn tu vói thánh Anthony trong hai năm.

Vào năm 319, Athanasius trở về lại Alexandria và chịu chức Phó Tế. Với địa vị mới ngài kêu gọi đánh đổ lý thuyết sai lạc của Arius, một linh mục đầy tham vọng của Giáo Hội Alexandria, từ chối thần tính của Chúa Kitô. Đó là một cuộc chiến đấu đầy cam go của Athanasius.

Năm 325, Athanasius giúp vị Giám mục sở tại trong Công đồng Nicaea, ảnh hưởng của vị Giám mục này trong Công đồng bị lu mờ. Năm tháng sau thì ngài qua đời. Trước khi chết ngài đề cử Athanasius kế vị và sau đó thì Athanasius được mọi người bầu lên làm Giáo chủ vào năm 326.

Việc ngài bác bỏ và chống lại lý thuyết của Arius là những nguyên do đưa đến cho ngài những thử thách khó khăn và bị bắt bớ hành hạ. Trong 46 năm làm giáo chủ thì có 17 năm bị lưu đày. Sau một cuộc đời đức hạnh và chịu đau khổ gian nan nhưng vẫn trung kiên với Đức Tin Công giáo. Ngài là một vĩ nhân của thời đại đã an nghĩ đời đời trong Chúa vào ngày 2 tháng 5 năm 373.

Thánh Athanasius được tuyên dương là Tiến sĩ của Hội Thánh.

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-2-thang-5-kinh-thanh-athanasius/