Trích từ Dân Chúa

Ngày 19 tháng 6: Kính Thánh Romuald

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (19/06/2006) -- Sau khi thấy cha mình đã đấu kiếm giết chết người bà con vì tranh dành đất đai, người thanh niên quí tộc ở Ravenne với một tương lai đầy hứa hẹn đã lánh xa xã hội thượng lưu đầy tham vọng đi tìm kiếm chân lý tuyệt đối.

Romuald đã đến xin gia nhập Dòng Biển Đức ở Saint Apollinaire. Nhận thấy đời sống tu trì ở đây chưa nhiệm nhặt đủ nên đã rời khỏi dòng ra đi làm ẩn sĩ trong vùng hoang địa gần thành Venice. Năm 987, cùng với vài người bạn, Romuald đến tu trong tu viện Saint Michel de Cuxa trong vùng núi Pyrénées và ẩn tu trong đó hơn 10 năm.

Sau đó Romuald phải trở về lại Ravenne để giải quyết công việc gia đình. Công việc xong xuôi, Romuald lại đi khắp cùng nước Ý, đem lại một số ẩn sĩ trở về sống trong khuôn khổ cọng đồng theo như luật lệ của Dòng Biển Đức.

Vào năm 1012, một vị lãnh chúa tặng cho Romuald một khu tài sản ở Camaldoli trong xứ Toscane và Romuald đã thành lập một dòng tu ẩn sĩ gọi là Camaldules. Vì có nhiều khách hành hương đến thăm viếng tu viện này nên Romuald đã rút về sống trong một tu viện xa xôi thanh vắng và đã qua đời tại đó.

Cùng với thánh Bruno de Chartreuse, thánh Romuald được tôn sùng như là những đấng sáng lập dòng ẩn tu ở Tây Phương. Các tu viện của Chartreuse đều được thành lập ở những nơi xa xôi thanh vắng.

Thánh Romuald được ghi vào lịch phụng vụ của Giáo Hội Roma cũng như của Giáo Hội Chính Thống.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-19-thang-6-kinh-thanh-romuald/