Trích từ Dân Chúa

Ngày 14 tháng 10: Kính Thánh Callitus I

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (14/10/2005) -- Thánh Callitus trị vì Giáo Hội Roma từ năm 217 đến 222 trong thơì kỳ có sự ly giáo của Hippolytus. Ngài chịu đau đớn rất nhiều trong cuộc sống, dù cho đến khi đã chết rồi ngài vẫn còn bị người ta đánh phá chưởi bới, nhưng lịch sử đã minh oan cho ngài.

Trong lúc ngài là một nô lệ của Hoàng đế Commodus, ngài đã làm mất tiền mà nhiều Kitô hữu đả ký thác cho ngài. Quá sợ hãi ngài đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại và bị nhốt dưói hầm một lâu đài.

Sau đó người chủ nghĩ rằng thà thả ngài ra thì có lợi hơn vì đây là một người nô lệ lương thiện và thông minh. Callitus tìm mọi cách để đòi lại số tiền nơi những người Do thái đã lường gat nhưng họ không trả và còn đi tố cáo với chính quyền ngài là người Kitô hữu và ngài đã bị kết tội và đày đến lao động tại hầm mỏ Sardaines.

Ngài làm việc ở đó cho đến khi Marcia, người được Hoàng đế tin cậy và sủng ái xin khoan hồng cho ngài. Đức Giáo Hoàng Victor đem ngài về giúp việc. Ngài tỏ ra là người thông minh lỗi lạc, luôn tỏ ra rất nhân từ sẵn sàng giúp đỡ những ai khốn cùng và vô cùng tôn sùng các đấng tử đạo ở Sardaines. Callitus được Đức Giáo phong cho làm Phó Tế của Giáo Hội Roma. Tiếp theo ngài được giữ chức vụ Thư Ký riêng cửa Đức Giáo Hoàng Zephyrinus và đến khi vị này qua đời thì ngài được đưa lên kế vị.

Nhiệm kỳ Giáo Hoàng của ngài rất ngắn ngủi nhưng đầy khó khăn, các tín điều bị các nhóm lạc đạo sửa đổi, kỷ luật trong Giáo Hội trở nên lỏng lẽo. Callitus tỏ ra rất tài năng, khôn ngoan và cứng rắn nhưng cũng đã rất nhân từ. Ngài dứt phép thông công Sabellius, người chủ chốt trong các nhóm lạc giáo, nhóm này từ chối tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngài chủ trương áp dụng phép tha tội và thi hành các luật lệ rất nghiêm ngặt để chỉnh đốn Giáo Hội, đến những thuyết gia rất kỷ luật như Tertullian cũng phải than là quá khó khăn.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-14-thang-10-kinh-thanh-callitus-i/