Trích từ Dân Chúa

Góp Bánh Cho Đời

Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Mục Lục

 1. Cử Chỉ trong Phụng Vụ
 2. Nói về Một Trái Tim
 3. Sức biến đổi của Lời và Thánh Thể
 4. Đây là Mình Thầy
 5. Tại sao cầu nguyện Thánh Thể
 6. Cầu nguyện Thánh Thể trong Tương Quan và Hiện Diện
 7. Linh đạo Thánh Thể
 8. Di Tích Thánh
 9. Thánh Thể, Bí tích biến đổi thế giới
 10. Thánh Thể và Phục Sinh
 11. Lời Cuối cho Người

Lm Giuse Trần Đình Long, SSS

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

URL: http://danchuausa.net/gop-banh-cho-doi/gop-banh-cho-doi/