Trích từ Dân Chúa

Video: Thư Mục Vụ Gởi Người Việt Công Giáo Tại Úc về Vụ Án Đức Hồng Y George Pell

VietCatholic

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-thu-muc-vu-goi-nguoi-viet-cong-giao-tai-uc-ve-vu-an-duc-hong-y-george-pell/